window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Jak założyć biuro rachunkowe

Dodano 2019-02-01 (komentarzy 0)

Jak założyć biuro rachunkowe

Wróć do listy artykułów
Jak założyć biuro rachunkowe

Niezbędne wymagania i wynikające z obowiązujących przepisów formalności, wybór właściwej formy prowadzonej działalności oraz niejasności, co do konieczności zarejestrowania się jako płatnik Vat – to najważniejsze pytania, jakie trapią początkujących przedsiębiorców.

W przypadku firm, których działalność jest regulowana odrębnymi przepisami, wątpliwości może być jeszcze więcej. Dlatego w poniższym artykule opisujemy krok po kroku jak założyć biuro rachunkowe i podpowiadamy najkorzystniejsze rozwiązania.

O ile w przypadku niektórych firm do prowadzenia działalności gospodarczej wystarczy zarejestrować się w CEIDG i wybrać odpowiednią formę opodatkowania, to założenie biura rachunkowego wymaga już znajomości dodatkowych przepisów. Co ciekawe, prowadzić taką działalność może każdy, nawet jeśli nie posiada kierunkowego wykształcenia. Jak to możliwe?

czym zajmuje się biuro rachunkoweKilka słów wstępu, czyli czym zajmuje się biuro rachunkowe

Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z zakresu działalności biura rachunkowego. Szczegółowo określa go art. 76a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz.395).

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na taką działalność, będą mogli świadczyć usługi polegające na:

 • Prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w których zapisy zdarzeń ujmowane będą w sposób chronologiczny i systematyczny;
 • Okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • Wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego;
 • Sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 • Gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej przewidzianej ww. ustawą dokumentacji.

Z drugiej strony należy wiedzieć kto i pod jakimi warunkami może prowadzić taką działalność. To również reguluje ww. ustawa.

Kto może otworzyć biuro rachunkowe?

Dla osób, które zastanawiają się, jak otworzyć biuro rachunkowe, mamy dobrą wiadomość. Obecnie jest to znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu. Otworzenie biura rachunkowego, nawet jeśli przedsiębiorca nie ma kierunkowego wykształcenia, nie jest przeszkodą. Stosowne przepisy weszły w życie z dniem 9 maja 2014 r. Przed tym dniem osoby prowadzące biura księgowe musiały dysponować certyfikatem księgowego, wydawanym przedsiębiorcom przez Ministra Finansów. Choć obecnie obowiązek taki nie istnieje, osoby dysponujące stosowanym certyfikatem (wydanym przed dniem 9 maja 2014 r.) mogą się nim nadal posługiwać w celu dokumentowania kwalifikacji zawodowych. Co więcej, wykaz osób, którym na podstawie obowiązujących ówcześnie przepisów wydano certyfikat księgowego, jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów.

A jak jest obecnie?

kto może otworzyć biuro rachunkoweZ art. 76a ust. 3 ww. ustawy o rachunkowości dowiadujemy się, że działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych może prowadzić każdy przedsiębiorca. Nie ma tu żadnym obwarowań dotyczących wykształcenia, czy umiejętności takiej osoby. Ustawodawca co prawda postawił dwa warunki, jednak dotyczą one nie przedsiębiorcy, a osób, które prowadzą czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg wieczystych, czyli zatrudnionych w jego przedsiębiorstwie księgowych. Przedsiębiorcy będą musieli je spełnić wyłącznie wtedy, jeśli prowadzeniem ksiąg rachunkowych na rzecz swoich klientów zajmują się samodzielnie.

Należy pamiętać o tym, że założenie biura rachunkowego i świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych możliwe jest również przez osoby, które zostały wpisane do rejestru biegłych rewidentów albo na listę doradców podatkowych.

Jak założyć biuro rachunkowe bez stosownych kwalifikacji?

Jak już wspomnieliśmy, obecnie ustawodawca nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku poświadczenia swoich kwalifikacji zawodowych czy umiejętności. Do wykonywania czynności księgowego (nawet, jeśli nie jest on przedsiębiorcą, a pracownikiem) również nie trzeba mieć żadnych pozwoleń ani uprawnień. Jednak prowadzenie czynności usługowych z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych zostało obwarowane pewnymi warunkami. Oznacza to, że o ile przedsiębiorcą prowadzącym biuro księgowe może być każdy, o tyle osobą bezpośrednio świadczącą usługi księgowe już nie. Jak wskazuje art. 76a ust 3 ustawy, w tym drugim przypadku konieczne jest spełnienie poniższych wymagań:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych;
 • Brak prawomocnych wyroków sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Osoba prowadząca własne biuro rachunkowe powinna zaznajomić się z art. 76h wspomnianej wyżej ustawy. Zgodnie z jego zapisem, przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością. Szczegółowy zakres takiego ubezpieczenia został przedstawiony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. 2014 poz. 1616). Uszczegółowienie dotyczy między innymi zakresu obowiązkowego ubezpieczenia, terminu, w którym powstaje obowiązek ubezpieczenia oraz jego minimalnej sumy gwarancyjnej.

Jednocześnie należy pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obowiązuje w stosunku do biur rachunkowych, których działalność ogranicza się do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów albo świadczenia pomocy przy wypełnianiu zeznań i deklaracji.

Z czego to wynika?

Po deregulacji w 2014 r. obowiązkowe ubezpieczenie biur rachunkowych jest normowane przez wspomniane wyżej rozporządzenie. Z niego natomiast jasno wynika, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostało usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli w myśl obecnie obowiązujących przepisów, działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu wspomnianych wyżej usług w zakresie, który określa art. 76a ustawy o rachunkowości.

Poza wyszczególnioną w ww. przepisie listą, a co za tym idzie, poza koniecznością obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek prowadzonej działalności znalazły się poniższe czynności:

 • Świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych;
 • Sporządzenie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie.

Przy zakładaniu biura rachunkowego można rozważyć poszerzenie ubezpieczenia obowiązkowego o ubezpieczenie dobrowolne, które mogłoby objąć zarówno ww. czynności, jak i inne prowadzone przez biuro rachunkowe usługi, w tym obsługę kadrowo płacową i obliczanie składek dla ZUS.

Biuro rachunkowe a forma prowadzonej działalnościBiuro rachunkowe a forma prowadzonej działalności

Jaką formę prowadzonej działalności przyjąć? – To jedne z najczęściej stawianych przez przyszłych przedsiębiorców pytań. Dokonując rejestracji biura rachunkowego, należy wskazać właściwy kod PKD. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule "PKD na biuro rachunkowe". Na potrzeby niniejszego artykułu przypominamy tylko, że przy zakładaniu biura rachunkowe'go należy wybrać PKD 69.20.Z.

W Polsce istnieje możliwość świadczenia usług księgowych w każdej formie działalności. Osoby zainteresowane założeniem biura rachunkowego mogą zdecydować się na jego rejestrację w formie:

 • Jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • Spółki cywilnej;
 • Spółki prawa handlowego, w tym: spółki jawnej, spółki komandytowej, komandytowo-akcyjna, spółki partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;
 • Spółdzielni

Rejestracja działalności, w zależności od wybranej formy działalności, może przebiegać w różny sposób.

Biuro rachunkowe jednoosobowa działalność gospodarcza

Najpopularniejszą i najprostszą formą prowadzenia firmy w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza, często określana jako samozatrudnienie. Może ją prowadzić wyłącznie osoba fizyczna. Działalność należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (formularz CEIDG). Wniosek do CEIDG można składać w urzędzie gminy albo, co jest dużym udogodnieniem, online i bez konieczności wychodzenia z domu. Złożony wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do innych organów, które muszą zostać poinformowane o rejestracji działalności gospodarczej, tj. do: ZUS (lub ewentualnie KRUS), GUS oraz właściwego ze względu na miejsce rejestracji działalności naczelnika urzędu skarbowego. Na koniec pozostaje jeszcze zgłoszenie się do ZUS (tym razem samodzielnie) jako osoby ubezpieczonej oraz zgłoszenie pracowników i osób współpracujących.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właścicielem biura rachunkowego może być jedna osoba, jednak liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie nie musi ograniczać się wyłącznie do właściciela. Do prowadzenia działalności nie jest wymagany minimalny kapitał, a właściciel za zobowiązania, które powstały w wyniku jej prowadzenia odpowiada całym swoim majątkiem.

biuro rachunkowe w formie spółki cywilnejSpółka cywilna

Jak wygląda zakładanie biura rachunkowego w formie spółki cywilnej? W dużym skrócie można powiedzieć, że jest podobne do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. W obu przypadkach należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spółka cywilna jest alternatywą dla osób, które chcą otworzyć biuro rachunkowe razem ze wspólnikiem. Jako zalety tej formy prowadzenia firmy można podać niski koszt założenia działalności oraz, podobnie jak w przypadku samozatrudnienia, możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a jej działanie opiera się o przepisy Kodeksu Cywilnego. Aby powstała, konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Umowa nie musi być poświadczona notarialnie. Wspólnicy zobowiązują się w niej dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Spółka cywilna nie cieszy się dużą popularnością przy zakładaniu biura rachunkowego, ponieważ za powstałe zobowiązania wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem, a to może rodzić spore ryzyko.

Spółki prawa handlowego

Zakładanie biura rachunkowego w formie spółki prawa handlowego wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracji można dokonać osobiście albo droga elektroniczną. Spółki prawa handlowego dzielą się na: osobowe (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska) oraz kapitałowe (z o.o., akcyjna).

Najpopularniejszą formą prowadzenia biura rachunkowego jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie jest to też najpopularniejsza forma spółki handlowej w Polsce.

Co ją wyróżnia?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną. Może ją założyć jeden lub kilku wspólników. W tym drugim przypadku pomiędzy wspólnikami jest potrzebne sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Do utworzenia spółki konieczne jest też wniesienie kapitału w wysokości minimum 5.000 zł. Działanie spółki z o.o. opiera się o przepisy Kodeksu spółek handlowych. W przypadku należnych zobowiązań finansowych spółka odpowiada za nie swoim majątkiem. Od odpowiedzialności finansowej zwolnieni są natomiast wspólnicy.

Założenie biura rachunkowego w formie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości.

Słowo na zakończenie

Na własne biuro rachunkowe decyduje się dziś coraz więcej księgowych, w tym także młodych osób zaraz po studiach. Sposób funkcjonowania takiego biura w dużym stopniu jest zależny od wybranej formy działalności. Wśród innych formalności koniecznych przy zakładaniu biura rachunkowego, o których nie wspomniano dotąd w artykule, należy wymienić wybór formy opodatkowania – z tym specjaliści od rachunków z pewnością doskonale poradzą sobie samodzielnie – oraz złożenie deklaracji VAT-R, jeśli przedsiębiorca będzie płatnikiem Vat. Założenie biura rachunkowego i budowanie firmy cieszącej się zaufaniem klientów oraz cechującej ugruntowaną pozycją na rynku może być świetną przygodą i doskonałym sposobem na rozpoczęcie kariery w wymarzonym zawodzie.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto