Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.USLUGIKSIEGOWE.PL

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 3. NEWSLETTER, OGŁOSZENIA ORAZ KONTO
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy stanowiący katalog polskich firm świadczących usługi księgowe, który znajduje się pod adresem https://uslugiksiegowe.pl/

Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.

Strony – obie strony Umowy, Usługodawca oraz Klient.

Usługodawca - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu oraz świadczenie Usług: Sławomir Gdak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GDAQ.PL MULTIMEDIA Sławomir Gdak, ul. Skarbka z Gór 67a m57 Warszawa 03-287, NIP: 1132307397, REGON: 140443714, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – podmiot korzystający z Usług za pomocą Serwisu. Klientem może być zarówno podmiot korzystający z Usług w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.

Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.

Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.

Usługi – Ogłoszenia, Newsletter oraz Konto.

Ogłoszenie – płatna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegająca na umożliwianiu przedsiębiorcom umieszczania w znajdującym się w Serwisie katalogu biur rachunkowych informacji o swojej firmie.

Konto - dostępna dla Klienta tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której Klient może, w zależności od rodzaju Konta, dodawać, modyfikować oraz usuwać informacje o swojej firmie, a także przeglądać ogłoszenia zamieszczane przez innych Klientów oraz nawiązywać z nimi kontakt.

Newsletter - bezpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz pozostałą działalnością Usługodawcy na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

Polityka Prywatności – polityka prywatności, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Serwis plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://www.

Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Prywatności.

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

Regulamin określa w szczególności:

 • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 • warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego;

§ 2

Aby korzystać z Usług Klient musi zaakceptować Regulamin.

Przedmiotem działalności Usługodawcy jest świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu. 

Umowa zawierana jest w języku polskim.

Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest używanie komputera podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari. Korzystanie z Usług jest również możliwe za pomocą podłączonych do sieci Internet urządzeń mobilnych, takich jak np. smartfony, tablety oraz notebooki. Usługodawca zaleca, aby korzystanie z Usług na danym sprzęcie odbywało przy użyciu jak najaktualniejszego oprogramowania.

Usługodawca w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do Serwisu ze względów związanych z przynależnością państwową Użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać Użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE, jak i spoza UE. Ogłoszenia mogą być jednak dodawane jedynie przez firmy mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługodawca nie stosuje różnych wersji interfejsu Serwisu, zależnych od miejsca pobytu Użytkownika.

§ 4

Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Usługodawca nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

Usługodawca jest uprawniony do zamieszczania na stronach Serwisu materiałów reklamowych podmiotów trzecich, które mogą być wyświetlane w pobliżu treści zamieszczanych przez Klientów.

§ 5

Kontakt z Usługodawcą odbywa się e-mailem na adres biuro@gdaq.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Usługodawcy.

3.NEWSLETTER, OGŁOSZENIA ORAZ  KONTO

§ 6

Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.

Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

Użytkownik korzystający z usługi Newslettera wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Usługodawcę z chwilą zarejestrowania się w bazie Newslettera.

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera informując o tym Usługodawcę w dowolny sposób. Jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia  użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 7

Założenie Konta jest obligatoryjne dla Użytkowników chcących korzystać z usługi Ogłoszenia, a także dla osób, którzy chcą za pośrednictwem Serwisu nawiązać kontakt ze znajdującymi się w katalogu firmami. Konto ma na celu umożliwienie oraz ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

W Serwisie funkcjonują dwa rodzaje Kont: Konto dla przedsiębiorców, którzy chcą dodać Ogłoszenie oraz Konto dla Użytkowników, którzy chcą przeglądać katalog firm, dodawać opinie oraz komentarze, a także nawiązywać kontakt z firmami za pośrednictwem Serwisu.

Konta dla przedsiębiorców chcących dodać Ogłoszenie mogą być zakładane jedynie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Konta dla pozostałych Użytkowników mogą być zakładane zarówno przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i Konsumentów.

Użytkownik korzystający z usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Usługodawcę z chwilą założenia Konta.

Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracyjnego.

Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie wymaganych danych. W przypadku Kont dla przedsiębiorców chcących dodać Ogłoszenie są to: login, adres e-mail, hasło, NIP firmy, telefon oraz stanowisko w firmie. W przypadku Kont dla pozostałych Użytkowników są to: login, adres e-mail oraz hasło.

Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca hiperłącze. Skorzystanie z hiperłącza jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji Konta przez Użytkownika.

Założenie Konta jest bezpłatne.

Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta, bądź też wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.

§ 8

Korzystanie z usługi Ogłoszenia możliwe jest dla Klientów prowadzących firmę świadczącą usługi księgowe, którzy założyli Konto, dokonali wyboru odpowiedniego pakietu oraz dokonali płatności za pierwszy okres rozliczeniowy. 

Pakiety mają wpływ na pozycję firmy Klienta w katalogu. Oferowane przez Usługodawcę pakiety wraz z cennikiem opublikowane są na stronach Serwisu.

Płatności za usługę Ogłoszenia dokonywane są za pomocą systemu bezpiecznych płatności internetowych Dotpay. Po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę Klient może rozpocząć korzystanie z usługi Ogłoszeń. Dokonanie płatności jest momentem zawarcia Umowy.

W ramach usługi Ogłoszenia Klient ma możliwość dodania swojej firmy do zamieszczonego w Serwisie katalogu polskich firm świadczących usługi księgowe. W ogłoszeniu Klient może podać m. in. dane rejestrowe swojej firmy, adres strony internetowej firmy, a także szczegółowe informacje o świadczonych przez nią usługach. Po dodaniu Ogłoszenia pozostali Klienci Serwisu będą mogli nawiązać z firmą kontakt.

Ogłoszenie pojawi się w katalogu firm po akceptacji jego treści przez Usługodawcę. Sprawdzenie treści Ogłoszenia przez Usługodawcę zostanie dokonane w ciągu 48 godzin od momentu jego wysłania przez Klienta.

Umowa o świadczenie usługi Ogłoszenia zawierana jest na czas oznaczony (jeden rok). Pod koniec okresu obowiązywania Umowy Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie powiadomiony o możliwości przedłużenia Umowy na kolejny rok. Brak dokonania płatności za kolejny rok w określonym w wiadomości terminie równoznaczny jest z zakończeniem Umowy. W takim przypadku Ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu.

Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Ogłoszenia w każdym momencie, co skutkuje usunięciem Ogłoszenia z Serwisu oraz usunięciem Konta. Opłata pobrana przez Usługodawcę nie podlega wtedy jednak zwrotowi.

§ 9

Klienci są odpowiedzialni za wszelkie treści umieszczane przez siebie w Serwisie, zarówno w ramach Ogłoszeń, jak i komentarzy, opinii, a także przesyłanych wiadomości prywatnych.

W szczególności zabronione jest:

 • duplikowanie Ogłoszeń;
 • zamieszczanie treści łamiących powszechnie obowiązujące prawo, w szczególności treści niedozwolonych na gruncie prawa karnego, naruszających prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich;
 • zamieszczanie treści zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby;
 • zamieszczanie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe;
 • zamieszczanie treści stanowiących spam, a także treści promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie wiadomości e-mail;
 • zamieszczanie treści stanowiących reklamę usług innych niż usługi księgowe;

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w ustępie poprzedzającym Usługodawca uprawniony jest do usunięcia bezprawnych treści, a także do zablokowania dostępu do Konta oraz Serwisu.

4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§ 10

Usługodawca odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ustępu 2.

Wobec Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca odpowiada jedynie za szkody wyrządzone umyślnie.

Usługodawca nie świadczy usług księgowych ani nie jest stroną umów o świadczenie takich usług, które są zawierane pomiędzy korzystającymi z serwisu Klientami. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają jedynie na udostępnieniu Klientom platformy internetowej stanowiącej katalog firm księgowych, która ułatwia promowanie usług księgowych, wyszukiwanie odpowiednich firm świadczących takie usługi, a także zawieranie umów pomiędzy zainteresowanymi stronami. W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za usługi świadczone przez Klientów korzystających z usługi Ogłoszeń.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Klientów w Serwisie. W przypadku otrzymania informacji o bezprawności tych treści Usługodawca niezwłocznie je usunie.

§ 11

Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Usługodawcy. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail biuro@gdaq.pl oraz poprzez zamieszczony w Serwisie formularz kontaktowy.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informuje Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Klienta), bądź też w formie e-maila.

W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Klienta o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.

§ 12

Usługodawca informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/). 

Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

5 .OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13

Usługodawca jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klientów w toku korzystania przez nich z Usług. Klienci dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Usługodawcę.

Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Klientom przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Usługodawca realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.

Usługodawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Usługodawca oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

§ 14

Serwis posługuje się plikami Cookies.

Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą.

Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

Serwis zawiera treści należące do Usługodawcy oraz treści, do używania których uprawniony jest on na podstawie odpowiednich licencji. Są to treści takie jak: tekst, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, treści graficzne i audiowizualne oraz inne materiały. Treści te są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 16

Żaden z artykułów zamieszczonych w Serwisie nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną. Zamieszczane artykuły stanowią jedynie prywatną opinię ich autora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019.

Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej – nie dotyczą Umów zawartych przed publikacją zmian. Do umów zawartych przed zmianami stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia ich zawarcia.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.USLUGIKSIEGOWE.PL
SPIS TREŚCI
1.DEFINICJE 1
2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2
3.NEWSLETTER, OGŁOSZENIA ORAZ  KONTO 4
4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 7
5 .OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 9
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10
 
1.DEFINICJE
 
Serwis – serwis internetowy stanowiący katalog polskich firm świadczących usługi księgowe, który znajduje się pod adresem https://uslugiksiegowe.pl/
Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
Strony – obie strony Umowy, Usługodawca oraz Klient.
Usługodawca - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu oraz świadczenie Usług: Sławomir Gdak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GDAQ.PL MULTIMEDIA Sławomir Gdak, ul. Skarbka z Gór 67a m57 Warszawa 03-287, NIP: 1132307397, REGON: 140443714, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Klient – podmiot korzystający z Usług za pomocą Serwisu. Klientem może być zarówno podmiot korzystający z Usług w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.
Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.
Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.
Usługi – Ogłoszenia, Newsletter oraz Konto.
 Ogłoszenie – płatna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegająca na umożliwianiu przedsiębiorcom umieszczania w znajdującym się w Serwisie katalogu biur rachunkowych informacji o swojej firmie.
 Konto - dostępna dla Klienta tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której Klient może, w zależności od rodzaju Konta, dodawać, modyfikować oraz usuwać informacje o swojej firmie, a także przeglądać ogłoszenia zamieszczane przez innych Klientów oraz nawiązywać z nimi kontakt.
Newsletter - bezpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz pozostałą działalnością Usługodawcy na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
Polityka Prywatności – polityka prywatności, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Serwis plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://www.
Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Prywatności.
 
2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
§ 1
Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
Regulamin określa w szczególności:
rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
tryb postępowania reklamacyjnego;
 
§ 2
Aby korzystać z Usług Klient musi zaakceptować Regulamin.
Przedmiotem działalności Usługodawcy jest świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu. 
Umowa zawierana jest w języku polskim.
Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 
§ 3
W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest używanie komputera podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari. Korzystanie z Usług jest również możliwe za pomocą podłączonych do sieci Internet urządzeń mobilnych, takich jak np. smartfony, tablety oraz notebooki. Usługodawca zaleca, aby korzystanie z Usług na danym sprzęcie odbywało przy użyciu jak najaktualniejszego oprogramowania.
Usługodawca w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do Serwisu ze względów związanych z przynależnością państwową Użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać Użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE, jak i spoza UE. Ogłoszenia mogą być jednak dodawane jedynie przez firmy mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Usługodawca nie stosuje różnych wersji interfejsu Serwisu, zależnych od miejsca pobytu Użytkownika.
 
§ 4
Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Usługodawca nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.
Usługodawca jest uprawniony do zamieszczania na stronach Serwisu materiałów reklamowych podmiotów trzecich, które mogą być wyświetlane w pobliżu treści zamieszczanych przez Klientów.
 
§ 5
Kontakt z Usługodawcą odbywa się e-mailem na adres biuro@gdaq.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Usługodawcy.
 
 
3.NEWSLETTER, OGŁOSZENIA ORAZ  KONTO
 
§ 6
Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
Użytkownik korzystający z usługi Newslettera wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Usługodawcę z chwilą zarejestrowania się w bazie Newslettera.
Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera informując o tym Usługodawcę w dowolny sposób. Jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia  użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 
§ 7
Założenie Konta jest obligatoryjne dla Użytkowników chcących korzystać z usługi Ogłoszenia, a także dla osób, którzy chcą za pośrednictwem Serwisu nawiązać kontakt ze znajdującymi się w katalogu firmami. Konto ma na celu umożliwienie oraz ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
W Serwisie funkcjonują dwa rodzaje Kont: Konto dla przedsiębiorców, którzy chcą dodać Ogłoszenie oraz Konto dla Użytkowników, którzy chcą przeglądać katalog firm, dodawać opinie oraz komentarze, a także nawiązywać kontakt z firmami za pośrednictwem Serwisu.
Konta dla przedsiębiorców chcących dodać Ogłoszenie mogą być zakładane jedynie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Konta dla pozostałych Użytkowników mogą być zakładane zarówno przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i Konsumentów.
Użytkownik korzystający z usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Usługodawcę z chwilą założenia Konta.
Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracyjnego.
Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie wymaganych danych. W przypadku Kont dla przedsiębiorców chcących dodać Ogłoszenie są to: login, adres e-mail, hasło, NIP firmy, telefon oraz stanowisko w firmie. W przypadku Kont dla pozostałych Użytkowników są to: login, adres e-mail oraz hasło.
Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca hiperłącze. Skorzystanie z hiperłącza jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji Konta przez Użytkownika.
Założenie Konta jest bezpłatne.
Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta, bądź też wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.
 
§ 8
Korzystanie z usługi Ogłoszenia możliwe jest dla Klientów prowadzących firmę świadczącą usługi księgowe, którzy założyli Konto, dokonali wyboru odpowiedniego pakietu oraz dokonali płatności za pierwszy okres rozliczeniowy. 
Pakiety mają wpływ na pozycję firmy Klienta w katalogu. Oferowane przez Usługodawcę pakiety wraz z cennikiem opublikowane są na stronach Serwisu.
Płatności za usługę Ogłoszenia dokonywane są za pomocą systemu bezpiecznych płatności internetowych Dotpay. Po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę Klient może rozpocząć korzystanie z usługi Ogłoszeń. Dokonanie płatności jest momentem zawarcia Umowy.
W ramach usługi Ogłoszenia Klient ma możliwość dodania swojej firmy do zamieszczonego w Serwisie katalogu polskich firm świadczących usługi księgowe. W ogłoszeniu Klient może podać m. in. dane rejestrowe swojej firmy, adres strony internetowej firmy, a także szczegółowe informacje o świadczonych przez nią usługach. Po dodaniu Ogłoszenia pozostali Klienci Serwisu będą mogli nawiązać z firmą kontakt.
Ogłoszenie pojawi się w katalogu firm po akceptacji jego treści przez Usługodawcę. Sprawdzenie treści Ogłoszenia przez Usługodawcę zostanie dokonane w ciągu 48 godzin od momentu jego wysłania przez Klienta.
Umowa o świadczenie usługi Ogłoszenia zawierana jest na czas oznaczony (jeden rok). Pod koniec okresu obowiązywania Umowy Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie powiadomiony o możliwości przedłużenia Umowy na kolejny rok. Brak dokonania płatności za kolejny rok w określonym w wiadomości terminie równoznaczny jest z zakończeniem Umowy. W takim przypadku Ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu.
Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Ogłoszenia w każdym momencie, co skutkuje usunięciem Ogłoszenia z Serwisu oraz usunięciem Konta. Opłata pobrana przez Usługodawcę nie podlega wtedy jednak zwrotowi.
 
§ 9
Klienci są odpowiedzialni za wszelkie treści umieszczane przez siebie w Serwisie, zarówno w ramach Ogłoszeń, jak i komentarzy, opinii, a także przesyłanych wiadomości prywatnych.
W szczególności zabronione jest:
duplikowanie Ogłoszeń;
zamieszczanie treści łamiących powszechnie obowiązujące prawo, w szczególności treści niedozwolonych na gruncie prawa karnego, naruszających prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich;
zamieszczanie treści zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby;
zamieszczanie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe;
zamieszczanie treści stanowiących spam, a także treści promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie wiadomości e-mail;
zamieszczanie treści stanowiących reklamę usług innych niż usługi księgowe;
W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień zawartych w ustępie poprzedzającym Usługodawca uprawniony jest do usunięcia bezprawnych treści, a także do zablokowania dostępu do Konta oraz Serwisu.
 
4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 
§ 10
Usługodawca odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ustępu 2.
Wobec Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca odpowiada jedynie za szkody wyrządzone umyślnie.
Usługodawca nie świadczy usług księgowych ani nie jest stroną umów o świadczenie takich usług, które są zawierane pomiędzy korzystającymi z serwisu Klientami. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają jedynie na udostępnieniu Klientom platformy internetowej stanowiącej katalog firm księgowych, która ułatwia promowanie usług księgowych, wyszukiwanie odpowiednich firm świadczących takie usługi, a także zawieranie umów pomiędzy zainteresowanymi stronami. W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za usługi świadczone przez Klientów korzystających z usługi Ogłoszeń.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Klientów w Serwisie. W przypadku otrzymania informacji o bezprawności tych treści Usługodawca niezwłocznie je usunie.
 
§ 11
Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Usługodawcy. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail biuro@gdaq.pl oraz poprzez zamieszczony w Serwisie formularz kontaktowy.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informuje Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Klienta), bądź też w formie e-maila.
W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Klienta o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
 
§ 12
Usługodawca informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/). 
Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 
5 .OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
§ 13
Usługodawca jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klientów w toku korzystania przez nich z Usług. Klienci dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Usługodawcę.
Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
Klientom przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
Usługodawca realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
Usługodawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Usługodawca oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.
 
§ 14
Serwis posługuje się plikami Cookies.
Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności.
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 15
Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
Serwis zawiera treści należące do Usługodawcy oraz treści, do używania których uprawniony jest on na podstawie odpowiednich licencji. Są to treści takie jak: tekst, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, treści graficzne i audiowizualne oraz inne materiały. Treści te są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem ………….
Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej – nie dotyczą Umów zawartych przed publikacją zmian. Do umów zawartych przed zmianami stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia ich zawarcia.