window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Ulga na zakup kasy fiskalnej - co trzeba wiedzieć?

Dodano 2020-04-06 (komentarzy 0)

Ulga na zakup kasy fiskalnej - co trzeba wiedzieć?

Wróć do listy artykułów
Ulga na zakup kasy fiskalnej - co trzeba wiedzieć?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej, niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy też podlegają zwolnieniu. Obecnie obowiązujące przepisy uwzględniają jednak nowe zasady przyznawania i rozliczania ulgi na kupno kasy fiskalnej. Ponadto znalazło się w nich miejsce na nowy typ kasy, czyli online.

W pierwszej kolejności podatnik musi ustalić, czy podlega obowiązkowi rejestrowania sprzedaży poprzez kasę fiskalną, a jeśli tak, to od kiedy powstaje ten obowiązek. Zgodnie z ustawą sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej, jeśli podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych lub osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Ustawowy obowiązek posiadania kasy online

Nie wszyscy podatnicy są zobowiązani do wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na te typu online. Ustawa VAT po nowelizacji podzieliła ich na trzy grupy, i od przynależności do danej z nich zależy, kiedy zajdzie obowiązek wymiany starej kasy na nową.

Od 1 stycznia 2020 roku do posiadania kasy online zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy:

 • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów – uwzględnia się tutaj wymianę opon lub kół dla obydwu typów wymienionych pojazdów, ponadto naprawę opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie,
 • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy i gaz, który jest przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

Od 1 lipca 2020 roku do powyższej grupy dołączą przedsiębiorcy, którzy:

 • świadczą usługi związane z wyżywieniem – stałe lub sezonowe; zalicza się tu zarówno placówki gastronomiczne stacjonarne, jak i usługi oferowane w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • świadczą usługi:
  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • lekarze i lekarze dentyści w zakresie opieki medycznej,
  • prawnicze,
  • obejmujące działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, ale uwzględniając wyłącznie wstęp na te obiekty.

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązek kasy fiskalnych online obejmie już wszystkich przedsiębiorców, którzy będą świadczyli usługi na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Dla kogo ulga na zakup kasy fiskalnej online?

O ulgę mogą się ubiegać podatnicy, którzy zakupu kasy fiskalnej online dokonali przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Przysługująca ulga to wysokość 90% ceny netto zakupu kasy, przy czym nie może być to więcej niż 700 zł. Aby móc się ubiegać o ulgę trzeba spełnić dodatkowe warunki:

 1. przedsiębiorca wcześniej nie korzystał z kasy fiskalnej z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii,
 2. przedsiębiorca należy do jednej z trzech wymienionych grup i rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej zgodnie z obowiązującymi terminami.

Co zrobić, by móc skorzystać z ulgi na kasę online?

Aby uzyskać ulgę na kasę fiskalną należy:

 1. Złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie, w którym zawarte będą informacje nie tylko o liczbie kas rejestrujących, które będą używane, ale i adresie (miejscu) ich użytkowania. Zgłoszenie musi być złożone przed terminem, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego. Kasy, które zostały zakupione, ale nie zgłoszone, nie są objęte wymienioną ulgą.
 2. Rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu nabytych kas rejestrujących, w terminach obowiązujących w okresie, kiedy to wspomniane urządzenia były objęte ważnym potwierdzeniem odnośnie spełniania wymogów określonych w ustawie.
 3. Posiadać dokument potwierdzający uiszczenie całej należności za zakup kasy rejestrującej.

Jaką wartość odliczenia należy zawrzeć w deklaracji?

Podatnik samodzielnie odlicza ulgę na zakup kasy, korzystając z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Należy pamiętać o wprowadzonych ograniczeniach w tej kwestii. Oznacza to, że odliczana kwota w danym okresie rozliczeniowym, nie może być większa niż wartość różnicy pomiędzy podatkami należnym a naliczonym. Limitowane odliczenie dopuszcza się ponadto w sytuacji, gdy powstaje kwota do zwrotu bądź brak jest podatku do zapłaty (wartość podatku naliczonego jest większa lub równa wartości podatku należnego).

W przypadku rozliczenia miesięcznego, w danym okresie rozliczeniowym podatnicy mogą odliczyć 25% wartości odpowiadającej 90% ceny netto zakupionej kasy. W przypadku zaś rozliczenia kwartalnego – 50% odpowiadającej 90% ceny netto zakupionej kasy.

Zwrot ulgi na zakup kasy

Mimo otrzymania zwrotu części kosztów poniesionych na zakup kasy rejestrującej, w niektórych sytuacjach podatnicy będą zmuszeni do zwrotu odliczonych bądź zwróconych pieniędzy. Nastąpi to, jeśli w ciągu trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnik:

 • zaprzestanie działalności,
 • otworzy likwidację,
 • ogłosi upadłość,
 • dokona odliczenia naruszając warunki skorzystania z ulgi,
 • sprzeda przedsiębiorstwo lub zakład, ale następca prawny nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oraz rolników ryczałtowych,
 • przestanie używać kasy rejestrującej,
 • nie dokona zgłoszenia kasy do obowiązkowego serwisu technicznego przez właściwy serwis, w obowiązującym dla tego zgłoszenia terminie.

 

Ważne!

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej online nie skorzystają podatnicy, którzy nie należą do żadnej z wymienionych wcześniej grup i wymiany kasy dokonali w sposób dobrowolny.

O zwrot części kosztów za zakup kasy rejestrującej, mogą się ubiegać nie tylko czynni podatnicy VAT, ale i zwolnieni z VAT. W drugim przypadku zwrot kosztów jest możliwy dopiero na wyraźny wniosek. W nim zaś muszą zostać zawarte dane pozwalające na identyfikację podatnika, tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe, NIP.

Do wniosku o zwrot części kosztów poniesionych na zakup kasy rejestrującej, należy dołączyć informację o serwisie, w którym dokonano fiskalizacji urządzenia. Konieczne jest ponadto dołączenie kopii faktury stanowiącej dowód zapłaty za kasę. Podatnik musi również wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przesłana kwota za zwrot. Zwroty dokonywane są bezpośrednio na wskazany numer konta, w ciągu 25. dni licząc od dnia, w którym został złożony wniosek przez podatnika.

UWAGA!

Podatnicy mogą się ubiegać o ulgę na zakup kasy fiskalnej starego typu, tj. z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, jeśli zakupu takiej kasy dokonali do 30 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie ulga przysługuje tylko tym podatnikom, którzy kupili kasę fiskalną online (ze względu na wprowadzenie do obrotu tego typu kas, od 1 maja 2019 roku).

Podatnicy prowadzący firmy świadczące usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi bagażowymi i będący na ryczałcie, mogą odliczyć w danym okresie rozliczeniowym tylko taką kwotę zwrotu, która byłaby równa tej, jaką należałoby wpłacić do urzędu skarbowego. Firmy taksówkarskie dodatkowo we wniosku o zwrot części kosztów poniesionych na zakup kasy rejestrującej, muszą umieścić numery: licencji, rejestracyjny i boczny taksówki, a do składanego zgłoszenia są zobowiązane dołączyć kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru, który współpracuje z kasą.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto