window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Odpowiedzialność biura rachunkowego - na czym polega i na co można liczyć?

Dodano 2020-09-07 (komentarzy 0)

Odpowiedzialność biura rachunkowego - na czym polega i na co można liczyć?

Wróć do listy artykułów
Odpowiedzialność biura rachunkowego - na czym polega i na co można liczyć?

W biznesowym życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi taki moment, że musi on wybrać biuro rachunkowe lub księgowego działającego na zasadzie samozatrudnienia. Taka pomoc jest nieoceniona. Pozwala zaoszczędzić czas, który przedsiębiorca może przeznaczyć na pracę nad projektami, zamiast śledzenie aktualności związanych z przepisami podatkowymi.

Pojawia się jednak wątpliwość – kto odpowiada za błędy i ponosi ich konsekwencje, gdy księgowość firmowa zostaje powierzona biuru rachunkowemu lub samodzielnie działającemu księgowemu? Z czym trzeba się liczyć i na czym polega odpowiedzialność biura rachunkowego?

Odpowiedzialność biura rachunkowego – na czym polega?

Każde biuro rachunkowe musi mieć wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to zabezpieczenie zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla samego biura. Ewentualne błędy w prowadzonej księgowości, niedotrzymanie terminów zapłat zobowiązań podatkowych i innych, zaniżone naliczenia podatkowe – to problemy, które mogą być wynikiem niewłaściwych działań podjętych przez biuro, ale i np. nieterminowego dostarczenia niezbędnych dokumentów do biura przez przedsiębiorcę.

Czy odpowiedzialność biura rachunkowego oznacza zatem, że za jakiekolwiek błędy wynikające z pracy pracowników biura rachunkowego, to właśnie ono jest odpowiedzialne? Nie. Ta informacja oznacza dla przedsiębiorców, że mogą się oni ubiegać o odszkodowanie od biura rachunkowego, o ile dowiodą, że to właśnie po stronie biura nastąpiły błędy w księgowości.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Niezależnie od tego, czy księgowość zostaje powierzona biuru rachunkowemu, samodzielnie działającemu księgowemu, czy też przedsiębiorca na własną rękę się nią zajmuję, tylko on ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania.

Jak się ma do tego odpowiedzialność biura rachunkowego? Biuro odpowiada za skutki nieprawidłowych działań, ale jedynie przed przedsiębiorcą. Dla właściciela firmy oznacza to, że w razie jakiekolwiek kontroli, np. urzędu skarbowego, w sytuacji spraw sądowych bądź konieczności wyjaśnienia spornych kwestii w innej instytucji, to dalej on będzie wyjaśniał skąd się wzięły nieprawidłowości.

Przedsiębiorca, o ile wykaże związek między zaniechaniem lub nienależytym wykonaniem zadań związanych z księgowością – przez biuro – a powstałymi stratami w firmie, może domagać się odszkodowania od biura rachunkowego. W drugą stronę zaś – jeśli to biuro rachunkowe, czyli dłużnik, udowodni, że nieprawidłowości są wynikiem np., niedostarczenia przez przedsiębiorcę niezbędnych dokumentów na czas, może ono uniknąć sankcji. Obie strony ponoszą więc odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub zaniechanie określonych działań, ale pozew o odszkodowanie czy też dochodzenie, by uniknąć sankcji, następuje między dwiema stronami, które zawarły ze sobą umowę.

Podkreślić należy, że niezależnie od wykazanych błędów, zaniechań, niestarannego wykonania i strat, które były konsekwencją takich działań, przed organami państwowymi odpowiedzialność ponosi tylko przedsiębiorca.

Odpowiedzialność karna

Inaczej wygląda kwestia odpowiedzialności karnej. Niekiedy niewłaściwe prowadzona księgowość może przynieść konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej. Gdy dany czyn zostanie uznany za wykroczenie skarbowe bądź przestępstwo, do odpowiedzialności karnej zostanie pociągnięty już nie przedsiębiorca, lecz księgowy bądź właściciel jednostki.

Kierownik jednostki – kto nim jest?

Warto również wiedzieć, kto przyjmuje na siebie rolę kierownika jednostki – osoby odpowiedzialnej za księgi rachunkowe firmy.

W przypadku osoby fizycznej kierownikiem jednostki jest ona sama. W spółkach jawnej bądź cywilnej za kierownika jednostki uznaje się wspólników prowadzących sprawy spółki. Wedle przepisów bowiem kierownikiem jednostki ponoszącym odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości jest lub są: członek zarządu bądź innego organu zarządzającego; członkowie organu wieloosobowego, wyłączając pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

Kierownikiem jednostki może być także likwidator, syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządca sukcesyjny.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że gdy przedsiębiorca przekazuje sprawy rachunkowe wybranemu biuru rachunkowemu, jego odpowiedzialność zmienia się z bezpośredniej na odpowiedzialność z tytułu nadzoru.

Obowiązki biura rachunkowego wobec organów skarbowych

Ustawa o rachunkowości mówi, że w przypadku przechowywania lub prowadzenia ksiąg rachunkowych poza siedzibą podatnika, jest on zobowiązany na żądanie kontrolującego organu zapewnić dostęp do ksiąg: w swojej siedzibie lub miejscu, w którym są one prowadzone bądź przechowywane.

Biuro w powyższej sytuacji ma obowiązek wobec organu kontrolującego:

  • udostępnić księgi podatnika wraz z dowodami księgowymi
  • udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli
  • dostarczyć żądane dokumenty
  • zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, np. udostępnić oddzielne pomieszczenie.

Szczegółowe role, zadania i obowiązki biura rachunkowego, a także przedsiębiorcy są zawierane w umowie współpracy, na jaką decyduje się przedsiębiorca i wybrane biuro. To dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na wszystkie zapisy umowy oraz wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto