Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Faktura WDT – najważniejsze informacje

Dodano 2020-10-19 (komentarzy 0)

Faktura WDT – najważniejsze informacje

Wróć do listy artykułów
Faktura WDT – najważniejsze informacje

Sprzedaż towarów dla kontrahentów zagranicznych jest możliwa, ale wymaga zastosowania faktury określanej jako WDT. Mowa o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, która podlega obowiązkom i wymogom wynikającym ze stosownej ustawy. Co trzeba wiedzieć o WDT? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

WDT – czym jest i czy każda sprzedaż pod nią podlega?

WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to określenie obejmujące wywóz towarów z kraju na rzecz podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie innego państwa Unii Europejskiej. W wyniku takiej transakcji dochodzi do przeniesienia praw do rozporządzania towarami jak właściciel.

Kiedy transakcję określa się jako WDT, a które rodzaje sprzedaży nie będą pod nią podlegały? O transakcji WDT mówimy wtedy, gdy dostawcą towarów jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Musi być on również zarejestrowany jako podatnik VAT-UE przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z kolei nabywca musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej, który został zidentyfikowany na terytorium państwa członkowskiego, ale innego niż to, w którym działalność prowadzi dostawca.

Nabywcą może być także osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od wartości dodanej, która została zidentyfikowana na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, na potrzeby wewnątrzwspólnotowej transakcji; lub podmiot niewymieniony powyżej, o ile przedmiot dostawy stanowią wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy bądź procedurą przemieszczenia wyrobów akcyzowych z uiszczoną opłatą za akcyzę; lub podmiot niebędący podatnikiem, o ile przedmiot dostawy stanowią nowe środki transportu.

Nie każdy wywóz towaru uznaje się jednak za WDT. Ustawa o podatku od towaru i usług określa wyłączenia, a wśród nich:

 • sprzedaż wysyłkowa, jeśli dostawa towaru odbywa się na rzecz podmiotu, który nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź nie jest podatnikiem,
 • towary, które mają być użytkowane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, ale przez okres maksymalnie 24 miesięcy i jeśli import takich towarów byłby zwolniony od cła,
 • towary, które są transportowane przez statki, samoloty lub pociągi w trakcie transportu pasażerskiego, na terytorium Unii Europejskiej, o ile dostawa ma być dokonywana na pokładzie wyżej wymienionych pojazdów.

Obowiązek podatkowy

Z dniem wystawienia faktury powstaje obowiązek podatkowy, przy czym nie może to nastąpić później niż do 15. dnia następnego miesiąca. Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wykonywana jest w sposób ciągły, dłużej niż przez 1 miesiąc. Wtedy to końcowy termin obowiązku podatkowego upływa na koniec miesiąca do czasu zakończenia dostawy towarów.

Stawka 0%

Co do zasady wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest opodatkowana stawką 0%, ale aby z tego skorzystać, muszą być spełnione dwa warunki.

Pierwszy warunek oznacza, że dostawca musi posiadać właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej. Z kolei nabywca jest zobowiązany posiadać prawidłowy numer identyfikacyjny VAT-UE. Dostawca powinien za każdym razem sprawdzić wiarygodność numeru NIP nabywcy, ponieważ w razie jakichkolwiek nieprawidłowości, nie będzie on mógł skorzystać z preferencyjnej stawki 0% dla sprzedawanych towarów. Weryfikacji można dokonać poprzez System Wymiany Informacji o Podatku Vat-”Vies”.

Drugi warunek dotyczy posiadania dowodów potwierdzających, że towary są wywożone poza Polskę i przekazywane nabywcy z terytorium innego państwa członkowskiego. W zależności od tego, w jaki sposób jest dokonywany wywóz, dowodem będą innego rodzaju dokumenty.

Jeśli przewozem towarów zajmuje się przewoźnik, czyli zostaje to zlecone spedytorowi, niezbędne są dokumenty przewozowe od przewoźnika. Musi z nich wynikać, że towary zostają dostarczone nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Na dokumentach umieszcza się ponadto specyfikację produktów.

Gdy wywozu dokonuje bezpośrednio podatnik bądź nabywca, za dowód potwierdzający wewnątrzwspólnotową dostawą uznaje się dokumenty, na których znajdą się następujące informacje:

 • nazwa lub imię i nazwisko podatnika dokonującego WDT,
 • dane adresowe podatnika dokonującego WDT,
 • powyższe dane dotyczące nabywcy,
 • specyfikacja towarów,
 • informacja o ilości towarów,
 • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę,
 • określenie środka transportu,
 • specyfikacja każdej sztuki ładunku.

W przypadku, gdy wywóz następuje przez nabywcę nowego środka transportu, ale bez udziału innego przewoźnika, dokument stanowiący dowód musi zawierać następujące informacje:

 • dane podatnika i nabywcy,
 • dane pozwalające na identyfikację przedmiotu dostawy jako nowego środka transportu,
 • datę dostawy,
 • podpis podatnika,
 • podpis nabywcy,
 • oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu na terytorium innego kraju Unii Europejskiej do 14 dni,
 • pouczenie nabywcy odnośnie tego, jakie poniesie konsekwencje niedotrzymania terminu wywozu towaru,
 • specyfikacja każdej sztuki ładunku.

WDT może obowiązywać także wtedy, gdy z którychś z powyższych dowodów nie wynika jasno, że nastąpiła dostawa towarów do nabywcy. Niezbędne są jednak dokumenty uzupełniające. Zalicza się do nich korespondencję handlową z nabywcą, dokument, który stanowi potwierdzenie zapłaty za towary czy też dokumenty informujące o posiadaniu ubezpieczenia bądź pokryciu kosztów frachtu.

Obowiązki związane z WDT

Podatnik, który dokonał sprzedaży towarów i rozliczył ją jako wewnątrzwspólnotową dostawę, a następnie opodatkował transakcję stawką 0%, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano takiej transakcji, jest zobowiązany złożyć informację podsumowującą, czyli VAT-UE.

Zmiany?

1 lipca 2020 roku miały wejść w życie zmiany dotyczące dokumentacji WDT, w związku z warunkiem tyczącym się informacji podsumowującej VAT-UE. Tak się jednak nie stało, dlatego zastosowanie stawki 0% VAT nadal wymaga posiadania odpowiedniej dokumentacji, czyli wymienionych dowodów odnośnie wywozu towarów poza terytorium kraju.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto