window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności - najważniejsze informacje

Dodano 2022-02-14 (komentarzy 0)

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności - najważniejsze informacje

Wróć do listy artykułów
Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności - najważniejsze informacje

Gdy zakłada się firmę, trzeba zwrócić uwagę na wiele kwestii oraz dopełnić szeregu formalności. Jedną z nich jest podanie odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności w ramach składanego wniosku o zarejestrowanie przedsiębiorstwa. Bez nich nie można rozpocząć prowadzenia firmy. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej na ich temat, by wykorzystać potencjał, który daje prawidłowe dopasowanie kodów oraz nie narazić się na problemy w razie nieprawidłowego wyboru PKD.

W tym artykule znajdziesz informacje o tym:

 • czym są kody PKD,
 • jak są zbudowane kody PKD,
 • jak i gdzie podaje się kody PKD,
 • jak poradzić sobie z wybraniem odpowiednich kodów,
 • co grozi za wykonanie usługi niezgodnej z kodami PKD.

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie bywa określana właśnie jako PKD. Aktualna lista obowiązuje od 2008 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Działalności Gospodarczej (z późniejszymi zmianami).

Czym jest PKD? Polska Klasyfikacja Działalności stanowi zgrupowanie wszystkich typów i rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być prowadzone na terenie Polski.

Do określenia kodów dla swojej działalności są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy, którzy zakładają lub rozszerzają jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) lub prowadzą spółki osobowe, kapitałowe, fundacje i spółdzielnie (wpis do KRS).

Do czego służy Polska Klasyfikacja Działalności?

Kody PKD zostały wprowadzone przede wszystkich do celów statystycznych. Ich podanie umożliwia zarejestrowanie podmiotu oraz nadanie mu numeru REGON. Z punktu widzenia urzędników numery te przydają się do uporządkowania dokumentacji dotyczących działalności gospodarczych w ewidencjach, rejestrach i dokumentach urzędowych.

W czym jeszcze mogą się okazać pomocne kody PKD? Oprócz celów czysto statystycznych, określenie kodów ma też znaczenie dla późniejszego prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiednie kody upoważniają do starania się o wsparcie i dofinansowania, a także do brania udziału w rozmaitych przetargach. W niektórych przypadkach zakres określonej w kodach działalności, wykonywanej przez firmę, potrafi wpływać na prawo do korzystania z innej formy opodatkowania niż zasady ogólne.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – jak są zbudowane kody PKD?

Aktualnie obowiązujące kody PKD zbudowano zgodnie ze standardami unijnymi (NACE Rev.2). Składają się z pięciu elementów (poziomów), czyli oznaczeń literowo-liczbowych:

 • sekcja,
 • dział,
 • grupa,
 • klasa,
 • podklasa.

Każda z nich pozwala na coraz precyzyjniejsze określenie specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie na uporządkowanie całego systemu.

Polska Klasyfikacja Działalności – podział na sekcje

Najważniejszym i podstawowym poziomem są sekcje, wyznaczające ogólne zbiory rodzajów działalności. Oznacza się je symbolem literowym.

Wymienia się 21 głównych sekcji:

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie;
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 • Sekcja F – Budownictwo;
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa;
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja;
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
 • Sekcja P – Edukacja;
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Każda z sekcji dzieli się z kolei na działy, oznaczane dwucyfrowymi kodami. Zachowano ciągłą numerację, rozpoczynającą się od pierwszego działu pierwszej sekcji A, czyli Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, dział 01: uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, aż do ostatniego – sekcja U: organizacje i zespoły eksterytorialne: dział 99 – organizacje i zespoły eksterytorialne.

Dalszy podział obejmuje trzycyfrowe kody dla grup, czterocyfrowe kody dla klas oraz pięcioznakowe oznaczenia alfanumeryczne dla podklas.

Działalność w zakresie usług administrowania, naprawa pojazdów samochodowych czy sprzedaż online – jak wybrać kod PKD?

Wyboru odpowiednich kodów PKD należy dokonać jeszcze przed rejestracją firmy i wypełnieniem wniosku CEIDG-1 lub KRS. Należy podać w nich główny kod, czyli podstawowy rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej w ramach firmy, oraz dodatkowe kody uzupełniające.

Sama klasyfikacja potrafi być pomocna w ustaleniu, jakie kody powinno się wybrać dla danej firmy. W przypadku pojawienia się wątpliwości lub trudności można też skorzystać z wygodnych rządowych wyszukiwarek PKD.

W sprawach szczególnie trudnych, istnieje opcja wysłania zapytania do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek o nadanie kodu PKD składa się drogą pisemną (forma papierowa, e-mail, fax). Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi standardowo 30 dni, a przy bardziej skomplikowanych przypadkach – nawet do 60 dni.

Jeśli w trakcie prowadzenia firmy rozszerza się lub zawęża zakres prowadzonej działalności, należy każdorazowo aktualizować listę kodów PKD poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Polska Klasyfikacja Działalności – co grozi za brak lub nieprawidłowy wybór PKD?

Warto dokładnie przemyśleć listę kodów, określanych przy zakładaniu firmy, oraz zadbać o ich regularną aktualizację w razie zachodzenia zmian w profilu działalności przedsiębiorstwa.

Co grozi w razie wykonania usługi lub sprzedania towaru niezgodnego z kodami PKD danej działalności? O ile nie wiąże się to z konsekwencjami podatkowymi, potrafi jednak doprowadzić do nałożenia na przedsiębiorcę kary grzywny. W skrajnych przypadkach może też doprowadzić do nałożenia kary ograniczenia wolności albo wykreślenia działalności z rejestrów.

Lepiej zatem dbać o porządek w swojej dokumentacji oraz prawidłowo określać wszystkie rodzaje prowadzonych działań, opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, by nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje podczas urzędowych kontroli.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto