Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Podatek minimalny CIT – najważniejsze zmiany w przepisach

Dodano 2023-01-23 (komentarzy 0)

Podatek minimalny CIT – najważniejsze zmiany w przepisach

Wróć do listy artykułów
Podatek minimalny CIT – najważniejsze zmiany w przepisach

Polski Ład wprowadził wiele zmian w przepisach podatkowych, które znacząco wpłynęły na sytuację tysięcy firm w naszym kraju. Kolejne nowelizacje mogą wejść w życie w kolejnych miesiącach. O czym warto pamiętać? Już niebawem, obok podatku dochodowego, wielu przedsiębiorców może być zmuszonych do zapłaty nowej daniny, czyli podatku minimalnego CIT.

Z tego tekstu dowiesz się:

 • kto będzie musiał zapłacić minimalny podatek CIT,
 • kogo nie obejmą nowe przepisy,
 • jak uniknąć nowej daniny.

Czym jest minimalny podatek dochodowy CIT (od zysków innych od zysków kapitałowych)?

Teoretycznie minimalny podatek dochodowy wszedł w życie wraz z pierwszymi zmianami w ramach Polskiego Ładu, czyli 1 stycznia 2022 r. W praktyce jednak wprowadzenie go zostało przesunięte w czasie o dwa lata (projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT i niektórych innych ustaw, czerwiec 2022). Nie oznacza to bynajmniej, że podatnicy nie muszą się już obawiać wprowadzenia nowej daniny.

Na czym polega wspomniany podatek? Minimalny podatek dochodowy CIT ma być opłacany przez podatników, wykazujących stratę z działalności operacyjnej lub dochodowość nie przekraczającą poziomu 1% (dochody i przychody z innych źródeł niż zyski kapitałowe). Przyjęty w połowie 2022 roku projekt ustawy przyjmuje możliwość podwyższenia wskaźnika dochodowości do 2%. Zakłada się również, że wówczas nie musiałyby go płacić podmioty, które w jednym z ostatnich trzech lat podatkowych przekroczyły tę wartość, uzyskując wyższą dochodowość.

Wartość podatku minimalnego wynosi 10%, a zasady jego obliczania przedstawimy poniżej.

Co ciekawe, minimalny podatek dochodowy może zostać odliczony od opłacanego podatku CIT, w jednym z trzech kolejnych lat, po wykazaniu niskiego dochodu (poniżej 1%) lub straty. Jeśli wówczas podatnik osiągnął dochód na wyższym poziomie, ma prawo do odliczenia zapłaconego podatku minimalnego. Wówczas de facto minimalny podatek dochodowy wyniesie efektywnie 0 zł. Jeżeli jednak podatnik w latach następujących po zapłaceniu minimalnego podatku dochodowego nie będzie miał do zapłaty podatku CIT, wówczas nie może dokonać odliczenia.

Kto musi płacić podatek minimalny CIT, czyli daninę od zysków (za wyjątkiem zysków kapitałowych)

Minimalny podatek dochodowy CIT obejmuje spółki (osoby prawne), czyli:

 • spółki z o.o.,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki akcyjne,

które wykazują się niskimi dochodami i przychodami (innymi od zysków kapitałowych) oraz relatywnie wysokimi kosztami. Przepisy obejmują spółki kapitałowe, które mają siedzibę lub zarząd na terenie Polski, a także podatkowe grupy kapitałowe bądź spółki, które prowadzą w naszym kraju zakład zagraniczny.

Trzeba też wiedzieć o tym, że istnieje szereg wyłączeń od konieczności uiszczania daniny. Minimalny podatek dochodowy, jeśli wejdzie w życie, nie będzie musiał być opłacany przez wszystkich podatników.

Minimalny podatek dochodowy – podmioty, które nie płacą minimalnego podatku dochodowego

Zmiana w ustawie o podatku CIT zakłada szereg wyłączeń i zwolnień dla podatników z konieczności opłacania nowej daniny. Minimalny podatek dochodowy zgodnie z podstawowymi założeniami Polskiego Ładu nie obejmuje takich podmiotów, jak:

 • przedsiębiorstwa finansowe,
 • podmioty, w których wspólnikami, akcjonariuszami i udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, a podatnik nie ma udziałów w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną bądź innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel i beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • firmy, które osiągały przychody w związku z eksploatacją statków morskich lub powietrznych w ramach transportu międzynarodowego,

Do grona podmiotów niepodlegających minimalnemu podatkowi dochodowemu dołączą również:

 • spółki komunalne,
 • mali przedsiębiorcy (przychód roczny poniżej 2 milionów euro),
 • podmioty medyczne,
 • firmy energetyczne,
 • przedsiębiorstwa faktoringowe,
 • podmioty w stanie upadłości, likwidacji i objęci restrukturyzacją,
 • podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychody niższe o co najmniej 30% w porównaniu do przychodów w poprzednim roku podatkowym.

Przypomnijmy też, że minimalny podatek dochodowy obejmuje wyłącznie podatników CIT. Nie muszą go opłacać przedsiębiorcy objęci podatkiem dochodowym PIT, nawet jeśli spełnią kryterium straty lub niskiej dochodowości.

Jak obliczyć wysokość podatku dochodowego minimalnego zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego

Jak obliczyć wysokość podatku minimalnego? Stanowi on 10% podstawy opodatkowania, którą oblicza się w formie sumy czterech wartości. Zalicza się do nich:

 • kwoty, które odpowiadają 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe, osiągnięte przez podatnika w danym roku podatkowym,
 • wartości odroczonego podatku dochodowego, które wynikają z ujawnienia w rozliczeniu wcześniej nierozliczonej amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej, w takim zakresie, że skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,
 • kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych,
 • kosztów o wartości przekraczających o 3 miliony złotych kwotę wyliczoną wzorem (podstawa kwoty to 5% różnicy przychodów (bez przychodów z odsetek) i kosztów (nie wlicza się kosztów amortyzacji i kosztów odsetek).

Co musi zrobić podatnik, by określić podstawę opodatkowania? Jak powinno przebiegać obliczenie kwoty minimalnego podatku dochodowego?

Należy:

 • wydzielić przychody z zysków operacyjnych (innych niż zyski kapitałowe), by ustalić ich łączną wartość,
 • określić koszty przypisane w danym roku do przychodów z zysków operacyjnych i wszystkich pozostałych (poza zyskami kapitałowymi),
 • wyłączyć z grupy kosztów te wynikające z nabycia i ulepszenia środków trwałych oraz koszty amortyzacyjne z tytułu środków trwałych (nie uwzględnia się wydatków na wartości prawne i niematerialne),
 • otrzymany wynik określa stratę (jeśli jest dodatni – strata nie występuje; pozostaje sprawdzić, czy stanowi on wartość większą niż 1% dochodu).

Więcej informacji o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych – sposoby uniknięcia podatku minimalnego CIT

Zmiany przepisów w ustawie o podatku CIT sprawiają, że wielu podatników zastanawia się, co mogą zrobić, by nie zapłacić podatku minimalnego. Najprostszym sposobem jest poprawa dochodowości, co niekiedy wiąże się z koniecznością nieodliczania części kosztów uzyskania przychodów. W praktyce prowadzi to do mniejszych odliczeń, ale też pozwala uniknąć konieczności zapłaty podatku minimalnego.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia kosztów pośrednich do następnych okresów rozliczeniowych, co także może poprawić rentowność spółki i zmniejszyć szansę na to, że minimalny podatek dochodowy CIT trzeba będzie zapłacić.

Podatnicy, którzy działają w grupach kapitałowych i obawiają się, że straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych mogą doprowadzić do konieczności zapłacenia podatku, powinni też zweryfikować rentowność spółek oraz sprawdzić dotychczasowe ceny transferowe. Niekiedy uzasadniona zmiana cen lub struktury może uchronić firmę przed koniecznością zapłaty dodatkowego podatku.

Minimalny podatek dochodowy – możliwe dodatkowe opłaty dla wielu przedsiębiorców

Minimalny podatek dochodowy to kolejne obciążenie dla polskich przedsiębiorców. Choć tymczasowo egzekwowanie podatku minimalnego CIT zostało wstrzymane, warto jednak nieustannie śledzić zmiany w przepisach, by mieć pewność, z jakimi opłatami w kolejnych okresach rozliczeniowych będzie musiała się liczyć firma.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto