window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G3CHV68K99');

Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Niewypłacenie wynagrodzenia w terminie – konsekwencje dla pracodawcy

Dodano 2022-07-04 (komentarzy 0)

Niewypłacenie wynagrodzenia w terminie – konsekwencje dla pracodawcy

Wróć do listy artykułów
Niewypłacenie wynagrodzenia w terminie – konsekwencje dla pracodawcy

Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłacił pensji w terminie? Za zrealizowane zadania w ramach stosunku pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa się w umowie o pracę i aneksach o zmianie kwoty wynagrodzenia. Jeśli przełożony nie wywiązuje się z tego obowiązku, podwładny może skorzystać z kilku ścieżek dochodzenia swoich praw.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie w terminie,

 • co to znaczy, że wynagrodzenie pracownika podlega ochronie,

 • co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w terminie.

Brak wypłaty wynagrodzenia za pracę na czas – jak ustala się termin jego wypłaty?

Terminowa wypłata wynagrodzenia należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Z czego wynika? Za każdą wykonaną pracę osobie zatrudnionej należy się wynagrodzenie, wypłacane przynajmniej raz w miesiącu. Precyzyjnie określają to przepisy zawarte w kodeksie pracy. Można w nich przeczytać, że w związku z nawiązaniem stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, w miejscu przez niego wyznaczonym. Natomiast pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

W praktyce oznacza to, że pracownik musi otrzymywać wynagrodzenie za zrealizowane zadania służbowe.

Jakie obowiązki względem wynagrodzenia spoczywają na przedsiębiorcy?

 • Musi on regularnie i terminowo wypłacać wynagrodzenie w odpowiedniej kwocie.

 • Wynagrodzenie ma być adekwatne do rodzaju pracy i kwalifikacji pracownika.

 • Wypłata ma być dokonana przynajmniej raz w miesiącu w stałym terminie.

 • Wynagrodzenie wypłaca się z dołu, po ustaleniu jego wysokości – czas ten nie może być jednak dłuższy niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Niewywiązanie się z tego może się wiązać z szeregiem konsekwencji, o których napiszemy poniżej. Pamiętajmy bowiem, że brak wypłaty w terminie jest traktowany jako przestępstwo, zgodnie z artykułem 218 kodeksu karnego.

Kontrola z PIP – nakaz wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi lub świadczenia członkowi rodziny pracownika

Jeśli jednak w ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia nie wpłynie ono na konto, pracownik ma prawo do zgłoszenia sprawy w Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Skarga może zostać złożona osobiście lub pisemnie (drogą pocztową lub elektroniczną). Warto wspomnieć, że wniesienie sprawy jest anonimowe i następująca po nim kontrola w zakładzie pracy nie prowadzi do ujawnienia danych pracownika, który zgłosił się do PIP (chyba że wyrazi na to zgodę).

Podczas kontroli sprawdza się, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa. Bierze się też pod uwagę fakt, czy do naruszenia praw pracownika doszło jednorazowo, czy jest to wielokrotne działanie z premedytacją.

Po inspekcji funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Pracy mogą nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Dodatkowo, jeśli stwierdzą, że doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy, mają prawo nałożyć na pracodawcę karę upomnienia lub grzywnę.

Skarga w sądzie pracy – kto może złożyć pozew o wypłatę zaległych świadczeń przysługujących pracownikowi?

Innym rozwiązaniem, jeśli w ustalonym terminie wynagrodzenia nie wpłynęły na konto pracownika, jest zgłoszenie sprawy do sądu pracy. Może to zrobić zarówno pracownik wciąż zatrudniony w przedsiębiorstwie, jak i osoba, która już nie świadczy stosunku pracy dla nierzetelnego pracodawcy. Pozew składa się w sądzie odpowiednim dla siedziby firmy lub miejsca, gdzie świadczona była praca.

Warto wiedzieć, że pozew ma prawo złożyć pracownik osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. W jego imieniu przeciwko pracodawcy, który nie wypłacił wynagrodzenia za pracę w terminie, może także wystąpić związek zawodowy.

W pozwie należy podać dokładne żądanie i opis faktów, potwierdzających, że pracodawca w sposób rażący nie wywiązał się ze swoich powinności. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej artykułem kodeksu karnego, przedsiębiorca, który narusza prawa pracownika, wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczeń społecznych, podlega karze grzywny, a w niektórych przypadkach nawet karze ograniczenia wolności do dwóch lat.

Nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę – ochrona wynagrodzenia w przepisach prawa

O czym jeszcze warto pamiętać? Prawa pracownika, wynikające z kodeksu pracy, jasno określają, że wynagrodzenie pracownika podlega ochronie. Oznacza to, że z jednej strony pracownik nie może się go zrzec, ani przekazać osobie trzeciej. Z drugiej pracodawca nie ma prawa bez zgody pracownika potrącić z wynagrodzenia za pracę dodatkowych należności, poza kilkoma wyjątkami (np. należnościami komorniczymi).

Z każdego wynagrodzenia odlicza się:

 • składki z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

 • podatki.

Do innych należności, które mogą zostać potrącone z wynagrodzenia zalicza się:

 • świadczenia alimentacyjne lub inne z różnych tytułów wykonawczych na pokrycie należności,

 • zaliczki wcześniej wypłacone pracownikowi,

 • kary pieniężne.

W przypadku pozostałych zobowiązań pracodawca nie może ich potrącić bez wyraźnej zgody pracownika. Dodatkowo wystąpienie konieczności potrącenia należności nie może mieć wpływu na terminowość wypłaty wynagrodzenia.

Brak terminowej płatności wynagrodzenia za pracę – ścieżki działania

Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia terminowo, zgodnie z zapisami kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje podjęcie odpowiednich kroków prawnych, chroniących jego interesy i prawa. W końcu bowiem niewypłacenie w ustalonym terminie wynagrodzenia jest przestępstwem.

Zawsze warto jednak rozpocząć działania od rozmowy i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W wielu przypadkach da się obyć bez grzywny i procesów sądowych. Jeśli jednak przez dłuższy czas wynagrodzenie nie wpływa w ustalonym terminie na konto, warto zdawać sobie sprawę z dostępnych możliwości, w tym ze skargi w PIP lub zgłoszenia sprawy do sądu pracy.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto