Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Minimalny podatek dochodowy - wszystko, co trzeba wiedzieć o nowych przepisach

Dodano 2023-01-09 (komentarzy 0)

Minimalny podatek dochodowy - wszystko, co trzeba wiedzieć o nowych przepisach

Wróć do listy artykułów
Minimalny podatek dochodowy - wszystko, co trzeba wiedzieć o nowych przepisach

Czy można płacić podatki, jeśli nie wykazuje się wysokich dochodów? Ostatni rok przyniósł spore zawirowania w polskich przepisach podatkowych. W głównej mierze dotyczą one tak zwanego Polskiego Ładu (obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.) oraz kolejnej nowelizacji przepisów, która weszła w życie w połowie roku. Jedną z istotnym modyfikacji, która wpłynie na sytuację wielu spółek, jest wprowadzenie tak zwanego podatku minimalnego dochodowego.

Z tego tekstu dowiesz się:

 • czym jest minimalny podatek dochodowy,

 • kto musi go płacić i w jakiej sytuacji,

 • co wchodzi w skład podstawy opodatkowania dochodowego podatku minimalnego i jak obliczyć podstawę opodatkowania,

 • dlaczego minimalny podatek dochodowy został zawieszony,

 • jak minimalny podatek dochodowy wpłynie na sytuację przedsiębiorców.

Czym jest minimalny podatek dochodowy - podatek minimalny CIT?

Wejście w życie Polskiego Ładu wprowadziło w ostatnim roku wiele zmian w przepisach podatkowych. Dotyczą one takich obszarów, jak kwota wolna o podatku, wysokość progów podatkowych, zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kwestii rozliczania kosztów finansowania dłużnego.

Kolejną istotną zmianą z punktu widzenia wielu podatników jest wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów zmian w ramach ustawy o CIT, w tym choćby powołanie do życia tak zwanego minimalnego podatku dochodowego. Co kryje się pod tym terminem?

Minimalny podatek dochodowy, określany też jako podatek przychodowy, to podatek, do którego opłacania są zobowiązane osoby prawne, które osiągają nieadekwatnie niskie dochody w stosunku do wielkości i typu prowadzonej działalności gospodarczej - nie przekraczające poziomu 1% przychodów z działalności operacyjnej. Do konieczności zapłaty minimalnego podatku dochodowego dochodzi również, jeśli przedsiębiorstwo generuje straty ze źródła przychodów innego niż z zysków kapitałowych. W takich przypadkach możemy mówić o minimalnym podatku dochodowym, który staje się kolejnym obciążeniem dla wielu przedsiębiorstw.

Celem nowych regulacji jest uszczelnienie systemu podatkowego w naszym kraju, przez co zwiększą się wpływy do budżetu państwa z podatku CIT, ze względu na opodatkowanie niedochodowych podmiotów. Wysokość podatku minimalnego to 10% obliczane od podstawy opodatkowania, o czym opowiemy szczegółowo poniżej.

Kto jest zobowiązany do odprowadzania podatku minimalnego od dochodów innych niż z zysków kapitałowych?

Nowe przepisy objęły podatkowe grupy kapitałowe oraz wszelkie podmioty (osoby prawne), które nie mają w naszym kraju siedziby ani zarządu, ale prowadzą działalność poprzez otwarty zakład zagraniczny. Takie firmy są zobowiązane do odprowadzenia minimalnego podatku dochodowego, jeśli wykazują niski dochód z działalności operacyjnej, nie przekraczający wartości 1% przychodów (z innych źródeł niż zyski kapitałowe). Dodajmy, że takie opodatkowanie nie pojawia się w spółce niebędącej osobą prawną.

W praktyce oznacza to, że minimalny podatek dochodowy muszą płacić zarówno duże korporacje zagraniczne, prowadzące działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i nieduże spółki polskie, które nie osiągnęły w danym roku podatkowym wystarczających zysków.

Minimalny podatek dochodowy CIT - wykluczenia

Wprowadzona w życie ustawa określa warunki opłacania minimalnego podatku CIT (z przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w firmie), ale też podaje szereg wyjątków i wykluczeń dla różnych grup.

Którzy podatnicy podatku dochodowego nie muszą martwić się o minimalny podatek dochodowy? Do ich grona zaliczają się:

 • przedsiębiorstwa finansowe,

 • firmy, których większość zysków pochodzi z eksploatacji statków morskich lub powietrznych (transport międzynarodowy),

 • podmioty, w których udziałowcami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a podatnik nie ma udziałów w kapitale innej spółki,

 • przedsiębiorstwa, które osiągnęły przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów z roku ubiegłego.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy do tej grupy najpewniej dołączą też:

 • spółki komunalne,

 • firmy faktoringowe,

 • podmioty medyczne,

 • przedsiębiorstwa energetyczne i inne podmioty, w których większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych pochodzi z transakcji objętych cenami regulowanymi,

 • podatnicy, których rentowność podatkowa w jednym z ostatnich trzech lat podatkowych osiągnęła poziom 2%,

 • małe przedsiębiorstwa, których przychody roczne nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro,

 • podatnicy w stanie upadłości, likwidacji lub objęci restrukturyzacją.

Ustawodawca dodał również informację, iż jeśli dana spółka, mająca status polskiego rezydenta podatkowego, bezpośrednio posiada co najmniej 75% udziałów innych spółek, ich rok podatkowy jest tożsamy, łącznie ich zsumowany udział dochodów jest większy niż 1% przychodów, to również nie muszą one opłacać minimalnego podatku CIT.

Firmy zaliczające się do jednej z powyższych grup, nawet jeśli nie osiągną dochodu na poziomie przekraczającym 1% przychodów z zysków innych niż kapitałowe, nie będą musieli płacić minimalnego podatku CIT.

Jak sprawdzić, czy będzie się podlegać minimalnemu podatkowi dochodowemu?

Jak sprawdzić, czy dana firma będzie w konkretnym roku podatkowym objęta obowiązkiem uiszczenia podatku oraz jakiej kwoty minimalnego podatku dochodowego należy się spodziewać? Należy kierować się kilkoma wytycznymi.

Na początku trzeba sprawdzić, czy dany typ działalności znajduje się w grupie objętej lub zwolnionej z konieczności opłacania minimalnego podatku CIT. W następnym kroku ustala się podstawę opodatkowania, pomniejsza ją o możliwe odliczenia. Dopiero na jej podstawie oblicza się wysokość podatku minimalnego i określa, ile należy zapłacić do urzędu skarbowego.

W ramach podstawy opodatkowania sumuje się cztery grupy wartości, do których zalicza się:

 • kwota odpowiadająca 4% wartości przychodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe osiągnięte w danym roku podatkowym,

 • wartość kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych,

 • wartość odroczonego podatku dochodowego, który wynika z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych wartości niematerialnych i prawnych niepodlegających wcześniej amortyzacji, które skutkują zwiększeniem zysku brutto lub zmniejszeniem straty brutto,

 • koszty przekraczające o 3 mln złotych kwotę, którą wylicza się wzorem z podstawą kwoty stanowiącą 5% różnicy przychodów (bez przychodów z odsetek) i kosztów (nie wlicza się kosztów amortyzacji i kosztów odsetek).

Nowa forma opodatkowania ma dotyczyć większości podatników CIT, w tym również podatkowych grup kapitałowych oraz wspomnianych już wcześniej podmiotów zagranicznych, które posiadają w Polsce zakład podatkowy.

Czasowe zawieszenie minimalnego podatku CIT - zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Choć teoretycznie minimalny podatek dochodowy wszedł w życie wraz z Nowym Ładem już na początku stycznia 2022, to jednak obecnie przepisy są zawieszone. Ustawodawcy postanowili wstrzymać funkcjonowanie nowego podatku dla osób prawnych, próbując uchronić polskie firmy przed negatywnymi konsekwencjami, jakie mógłby przynieść minimalny podatek dochodowy w tak niestabilnej sytuacji gospodarczej (wysoka inflacja, sytuacja geopolityczna).

W zakresie minimalnego podatku dochodowego trudno jednoznacznie określić, kiedy zacznie obowiązywać i w jakiej formie. Obecnie rząd zawiesił wprowadzenie go w życie na dwa lata. Najpewniej też w przyszłości zmienią się sposoby wyliczania wysokości minimalnego podatku dochodowego. Wszystko wskazuje na to, że wskaźnik rentowności może zostać podniesiony z 1% do 2%. Równocześnie rozważane jest zwolnienie z konieczności opłacania podatku za dany rok podatkowy, jeśli wskaźnik rentowności danego podatnika w ciągu jednego z trzech ostatnich lat podatkowych przekroczy 2%.

Wprowadzenie podatku minimalnego a zmiany dla podatników

Minimalny podatek dochodowy, gdy zostanie już wprowadzony w życie, nie będzie opłacany w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych. Podatnicy, którzy wykażą straty lub odznaczą się dochodowością nie większą niż 1%, będą musieli opłacić minimalny podatek dochodowy do końca marca następnego roku, w momencie składania zeznania rocznego, jak precyzuje ustawa o CIT.

Warto też pamiętać, że należną kwotę podatku minimalnego można odliczyć w następnych latach podatkowych od należnego podatku CIT, który wylicza się na zasadach ogólnych. Odliczenia można dokonać, jeśli do konieczności zapłaty minimalnego podatku doszło w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok podatkowy, jak i w kolejnych dwóch latach (odliczenia w zeznaniu za kolejno następujące po sobie 3 lata). Jeśli w tym okresie podatnik nie będzie miał podatku do zapłaty, to minimalny podatek dochodowy nie będzie mógł być odliczony.

Na ten moment minimalny podatek dochodowy to danina funkcjonująca w formie zapisów prawnych. W jakim kształcie i kiedy podatnicy będą zmuszeni do opłacenia go, jeśli w danym roku podatkowym uzyskali przychody niższe, dowiemy się zapewne dopiero za jakiś czas. Warto zatem śledzić zmiany w przepisach, by zawsze być na bieżąco i wiedzieć, jakie podatki przyjdzie zapłacić za dany rok.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto