Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Metoda podzielonej płatności - czego dotyczy i kogo obowiązuje?

Dodano 2020-03-22 (komentarzy 0)

Metoda podzielonej płatności - czego dotyczy i kogo obowiązuje?

Wróć do listy artykułów
Metoda podzielonej płatności - czego dotyczy i kogo obowiązuje?

Potrzeba uporania się z oszustwami podatkowymi sprawiła, że pojawiają się coraz to nowsze przepisy, aby ograniczyć tę wzrastającą liczbę przypadków. To dlatego dziś przedsiębiorcy mają obowiązek, w określonych przypadkach, korzystania z metody podzielonej płatności, czyli split payment dotyczącego podatku VAT. Sam mechanizm podzielonej płatności w VAT zaczął obowiązywać 1 lipca 2018 roku, ale następne miesiące przyniosły kolejne zmiany. Tym sposobem model split payment doczekał się modyfikacji. W nowej formie obowiązuje on od 1 listopada 2019 roku.

Czym jest mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na uiszczeniu zapłaty za nabyty towar bądź usługę,  ale w taki sposób, że część lub całość kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto (wynikającej z faktury) realizowana jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub rachunek w SKOK dostawcy bądź rozliczana jest w inny sposób. Kwota VAT natomiast – także w części bądź w całości, musi zostać zapłacona na rachunek VAT.

Kwota netto ze sprzedaży trafia zatem na rachunek firmowy kontrahenta, natomiast kwota VAT na specjalny rachunek VAT. Pieniędzmi z rachunku VAT nie można zarządzać dowolnie. Można je wykorzystać jedynie do uregulowania określonych należności:

 • podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahentów,
 • składek ZUS,
 • należności celnych oraz odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu,
 • podatku akcyzowego oraz przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w tych wpłatach,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, zaliczek na te podatki oraz odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu,
 • podatku VAT z tytułu importu i odsetek za zwłokę w zapłacie tego podatku,
 • podatku VAT, a także dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odsetek za zwłokę w tych należnościach.

 

Rachunek VAT to specjalny rachunek uruchamiany jedynie w przypadku posiadania konta firmowego. Do jego uruchomienia nie jest wymagane zawieranie oddzielnych umów. Taki rachunek zostaje przypisany nawet tym przedsiębiorcom, którzy są zwolnieni z VAT. Rachunek bankowy VAT nie będzie jednak otwierany do kont prywatnych, nawet jeśli przedsiębiorca z indywidualnego rachunku bankowego korzysta również w celach firmowych.

Kogo obowiązuje metoda podzielonej płatności?

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotyczy przede wszystkim transakcji, których kwota wynosi równowartość lub powyżej 15 tys. zł brutto. W przypadku faktur wystawianych na niższe kwoty, MPP uznaje się za dobrowolne – rozliczenia można dokonywać według zasad ogólnych. To jednak nie wszystkie wymogi związane z metodą podzielonej płatności.

Split payment – poza warunkiem kwoty widniejącej na fakturze – jest obowiązkowy w przypadku transakcji związanych ze sprzedażą towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Ostatni wymóg do spełnienia, by stosować MPP, to fakt, że zarówno sprzedawca, jak i nabywca są podatnikami VAT. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy też zwolniony. 

Metoda podzielonej płatności będzie zatem obowiązkowa dla szeregu branż. Znajdą się w niej towary/usługi takie jak:

 • usługi budowlane,
 • paliwa,
 • stal i wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • węgiel oraz produkty węglowe,
 • metale szlachetne i nieszlachetne,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • folia stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

 

Obowiązkowy MPP dotyczy zarówno podatników mających swoje siedziby w Polsce, jak i tych, którzy mają je poza granicami kraju, ale są zobowiązani do rozliczania VAT objętych MPP.

Należy pamiętać o wspomnianych trzech elementach, które zobowiązują do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Co to oznacza dla podatników? Jeśli faktura opiewa na kwotę brutto równą lub przekraczającą 15 tys. zł, znajdują się na niej towary lub usługi wykazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, ale i te, które nie są objęte obowiązkowym modelem podzielonej płatności, to nabywca decyduje, czy zastosuje split payment jedynie do pozycji z faktury podlegającej obowiązkowemu modelowi podzielonej płatności, czy też całą należność widniejącą na fakturze ureguluje w ten sposób.

Jak interpretować limit 15 tys. zł brutto?

Podatnicy muszą pamiętać o tym, że nie ma znaczenia, na jaką kwotę opiewa pozycja sprzedaży towaru bądź usługi, która znalazła się na fakturze. Jeśli jest to kwota poniżej 15 tys. zł brutto, ale towar bądź usługa znajduje się w wykazie z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a kwota całej faktury opiewa na kwotę równą lub wyższą niż 15 tys. zł brutto, powstaje obowiązek zastosowania metody podzielonej płatności.

Podatnicy bezwzględnie muszą również pamiętać o tym, że ten odgórny limit 15 tys. zł brutto dotyczy transakcji, a nie tylko kwoty widniejącej na pojedynczej fakturze. Co to oznacza? Jeśli kontrahenci zawarli umowę, której sumaryczna kwota przekracza 15 tys. zł brutto, ale płatności następują w transzach, które opiewają na kwoty mniejsze niż 15 tys. zł brutto, wciąż podlega się obowiązkowi zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Ten przepis uwzględnia bowiem wartość całej transakcji, niezależnie, w ilu częściach bądź w postaci ilu faktur zostają one ostatecznie rozliczone. Najważniejsza jest zatem kwota całej transakcji.

Sankcje za niezastosowanie MPP

Ważne jest, aby przedsiębiorca pamiętał o umieszczeniu na fakturze podlegającej obowiązkowi rozliczenia metodą podzielonej płatności, adnotacji brzmiącej „mechanizm podzielonej płatności”. Nie może to być adnotacja napisana skrótem, wyrażona w innej formie czy powodująca błędne interpretowanie sposobu zapłaty za daną fakturę. Jest to jedyne dopuszczalne wyrażenie, które dokładnie w taki sposób musi być zastosowane na fakturze.

Brak tego oznaczenia, w przypadku transakcji podlegającej obowiązkowemu MPP, wiąże się z sankcjami. Organ podatkowy nalicza dodatkowe zobowiązanie podatkowe, którego kwota wynosi 30% kwoty podatku należnego wykazanego na tej fakturze. Sankcje nalicza się jednak tylko na te towary lub usługi zawarte na fakturze, które podlegają płatności modelem split payment.

Jeśli z jakiegoś powodu faktura, która powinna posiadać wskazaną wyżej adnotację, nie będzie jej miała, przedsiębiorca może dokonać jej korekty wystawiając fakturę korygującą. Nabywca zaś ma tę samą możliwość, przy czym wystawia notę korygującą.

Konsekwencje niezastosowania metody podzielonej płatności, dotyczą zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Można ich jednak uniknąć. Jeśli sprzedawca nie oznaczy faktury „mechanizm podzielonej płatności”, ale nabywca zapłaci metodą split payment wartość z faktury przypadającą na towary/usługi podlegające obowiązkowemu MPP, sprzedawca uniknie sankcji. Z kolei nabywca, który był zobowiązany do dokonania zapłaty z zastosowaniem split payment, ale tego nie zrobił, może uniknąć sankcji, jeśli sprzedawca rozliczy całą kwotę VAT, która wynika z faktury. W innym przypadku nabywca również zostaje obciążony kwotą odpowiadającą 30% kwoty VAT przypadającej na towary lub usługi, podlegające obowiązkowemu MPP.

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych mogą także zmierzyć się z konsekwencjami, w postaci nałożenia grzywny zgodnie z kodeksem karnym skarbowym. Wysokość takiej grzywny może wynosić do 720 stawek dziennych.

Obecnie brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze, która tego wymagała, wiąże się również z niemożnością zaliczenia wskazanej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy muszą ponadto pamiętać, że w przypadku zakupów podlegających pod obowiązkowy MPP, płatności można dokonać tylko przelewem. Nie jest możliwe uregulowanie płatności kartą płatniczą.

Metoda podzielonej płatności od 1 listopada 2019 roku

Split payment w nieco zmienionej formie obowiązuje od 1 listopada 2019 roku. To nowe obowiązki, konsekwencje i sankcje, które przedsiębiorcy muszą wziąć pod uwagę. Najważniejsze elementy split payment, które trzeba uwzględnić na samym początku, to:

 1. trzy warunki, które muszą zostać spełnione, aby uiszczać należności z wykorzystaniem metody podzielonej płatności,
 2. sprawdzenie, które towary lub usługi znajdują się w wykazie w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 3. pamiętanie o tym, w jaki sposób oznaczać fakturę realizowaną przy pomocy split payment,
 4. rozróżnienie, kiedy MPP jest obowiązkowe, a kiedy dobrowolne.

Pilnując tych elementów, zarówno przedsiębiorcy, jak i nabywcy dbają o swoje interesy i są w stanie uniknąć sankcji, które wiążą się nie tylko z kosztami finansowymi.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto