Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Kontrola w firmie - kto może nas skontrolować?

Dodano 2020-11-09 (komentarzy 0)

Kontrola w firmie - kto może nas skontrolować?

Wróć do listy artykułów
Kontrola w firmie - kto może nas skontrolować?

Każdy przedsiębiorca skupia się głównie na rozbudowywaniu swojej firmy oraz dbaniu o dostarczanie towarów lub usług najwyższej jakości.

Oprócz tego musi też oczywiście dbać o przestrzeganie prawa oraz zachowanie porządku w dokumentacji, bez względu na to, jak dużą firmę prowadzi. Kontrole zdarzają się bowiem zarówno w mikro przedsiębiorstwach, jak i w dużych zakładach pracy.

Kto może skontrolować firmę i jak taka kontrola przebiega? Na tym skupimy się w dzisiejszym artykule.

Kto może kontrolować firmę?

Typ kontroli w firmie oraz organy państwowe z nią związane są ściśle powiązane z typem prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej z zamiarem przeprowadzenia kontroli zgłasza się do przedsiębiorcy:

  • Urząd Skarbowy,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

W każdym z przypadku kontrola przebiega nieco inaczej i koncentruje się na innym aspekcie prowadzonej działalności. Najczęściej przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione ze względu na zachowanie samego przedsiębiorcy, np. złożenie wniosku o zaświadczenie w ZUS lub składanie deklaracji w Urzędzie Skarbowym.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany przez przepisy do prowadzenia takich dokumentacji, jak książka kontroli, w której zapisuje się wszelkie informacje o przeprowadzonych działaniach kontrolnych oraz notuje się to, czego dana kontrola dotyczy i jakie efekty przynosi. Nie ma precyzyjnego określenia, przez jak długi czas przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania takiej dokumentacji. Stąd też najlepiej zachować książkę kontroli na przyszłość dla późniejszych kontroli bez względu na czas ich wystąpienia.

Przedstawiciele organów kontroli, pukający do drzwi firmy, mają obowiązek posiadania i okazania imiennej legitymacji służbowej, upoważniających ich do wykonywania czynności kontrolnych.

Kontrola w firmie z Urzędu Skarbowego – co warto o niej wiedzieć?

Kontrola podatkowa w firmie odbywa się na podstawie prawidłowego zawiadomienia. Procedury kontrole rozpoczynają się od 7 do 30 dni od dnia doręczenia informacji. Jeśli kontrola miałaby się odbyć w terminie krótszym niż siedem dni, najczęściej wymaga to zgody przedsiębiorcy. Jeżeli procedura kontrolna nie rozpocznie się przed upływem 30 dni roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia, przed jej faktycznym rozpoczęciem niezbędne jest ponowne powiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia takiego postępowania, wobec podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą.

Co musi się znajdować w poprawnym zawiadomieniu? Dokument ma zawierać datę i miejsce wystawienia, oznaczenie organu kontrolującego i nazwę podmiotu podlegającego kontroli. Umieszcza się w nim także zakres kontroli, pouczenie o prawie do złożenia korekty deklaracji, a także podpis osoby upoważnionej. Jeśli dokument został wystosowany w wersji elektronicznej, podpis występuje w formie podpisu zaufanego.

Od tej zasady istnieją oczywiście wyjątki. Inspektorzy mogą dokonać kontroli bez zachowania wymienionego powyżej okresu, jeśli ma ona przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Do wyjątkowej procedury dochodzi też, jeżeli przedsiębiorstwa został skazany za popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia w kwestii utrudniania kontroli.

Kontrola skarbowa ma za zadanie sprawdzić, czy podatnik w pełni wywiązuje się z obowiązków, nałożonych na niego przez przepisy prawa podatkowego. Przeprowadzenie kontroli jest niezbędne też do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa podatkowego lub do celu zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Czas trwania kontroli skarbowej zależy od zakresu sprawdzanych dokumentów. Może on wynosić od 12 do 48 dni roboczych. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe, jeśli organ kontrolujący wykryje zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 50% kwoty zadeklarowanej straty (nie niższą niż 2500 zł) albo zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego o wartości przekraczającej 10% zadeklarowanej kwoty (nie niższej niż 500 zł). Do wydłużenia czasu kontroli dochodzi też, jeśli kontrolerzy stwierdzą fakt niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyniki działań organu kontroli mogą doprowadzić do wyniku negatywnego, który nie wymaga od przedsiębiorcy dalszych działań. Wynik pozytywny oznacza z kolei wykrycie nieprawidłowości, np. ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji lub tego, że zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego albo zawyżenie straty, które wpływa na nieprawidłowe naliczenie należnego podatku.

Przedsiębiorca może zaakceptować wynik kontroli, co prowadzi do złożenia korekty deklaracji oraz wszczęcia dalszego postępowania. Odrzucenie wyników kontroli owocuje wszczęciem postępowania podatkowego. Każdy z wyników wpisuje się do książki kontroli, razem z zaleceniami dla przedsiębiorcy.

Kontrola z ZUS – forma wszczęcia kontroli i jej przebieg

Czynności kontrolne z ZUS rozpoczynają się, podobnie jak przy kontroli podatkowej, od doręczenia zawiadomienia w terminie od 7 dni roboczych do 30 dni roboczych przed planowanym odwiedzeniem siedziby przedsiębiorcy. Kontrola odbywa się w siedzibie firmie lub w innym miejscu przechowywania dokumentacji (np. w biurze księgowym) tak, by nie utrudniać bieżącej działalności.

Jej zadaniem jest sprawdzenie poprawności naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Działania organu kontrolującego mogą prowadzić do wykrycia nieprawidłowości, braku złożenia odpowiednich deklaracji lub niewłaściwego określenia podstawy do naliczenia składek ZUS.

Czas trwania kontroli z ZUS może wynosić od 12 dni do 48 dni roboczych, w przypadku spółek najczęściej kontrola nie przekracza jednak 18 dni, jeżeli nie zostaną odkryte duże nieprawidłowości.

Kontrola z PIP – przestrzeganie przepisów prawa pracy

Trzecim z wymienionych organów państwowych, które regularnie przeprowadzają kontrole, jest PIP. Zadaniem kontrolerów w tym przypadku jest sprawdzenie działalności gospodarczej pod kątem przestrzegania przepisów prawa pracy.

Urzędnicy przyglądają się legalności zatrudnienia oraz prawidłowości stawek wynagrodzenia za pracę. W szczególności dotyczy to choćby minimalnych stawek lub kwestii związanych z realizacji przywilejów pracowników, na przykład urlopów.

Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy u mikro przedsiębiorców trwa najczęściej do 12 dni roboczych, u małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych, w średnich firmach – 24 dni, a w największych podmiotach – nawet do 48 dni roboczych.

Kontrole w firmie – różne oblicza kontroli działalności gospodarczej

Oprócz wyżej opisanych organów w firmach mogą też pojawić się inni kontrolerzy, reprezentujący takie urzędy, jak:

  • Krajowa Administracja Skarbowa,
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
  • Inspekcja Ochrony Środowiska.

W większości przypadków kontrole przebiegają w formie zbliżonej do wcześniej opisanych, na podstawie wcześniejszego zawiadomienia, z podanym zakresem działań kontrolnych.

Celem kontrolerów jest upewnienie się o prawidłowości prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. Warto zatem zachować spokój i dostarczyć inspektorom wszelkich niezbędnych danych i dokumentów. Warto pamiętać, że nie każda kontrola musi bowiem od razu zakończyć się przykrymi konsekwencjami. Nie trzeba zatem się jej aż tak bardzo obawiać.

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto