Znajdź swoje biuro księgowe oferujące usługi rachunkowe

 
 
 
 
Strona główna > Aktualności > Biała lista podatników VAT – co trzeba wiedzieć

Dodano 2020-08-31 (komentarzy 0)

Biała lista podatników VAT – co trzeba wiedzieć

Wróć do listy artykułów
Biała lista podatników VAT – co trzeba wiedzieć

 Od 1 września 2019 roku obowiązuje tak zwana biała lista podatników VAT. To narzędzie, które ma być pomocą nie tylko dla organów kontrolujących, ale i dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Oni bowiem zawierając transakcje z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dzięki białej liście są w stanie sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Jak działa, jak korzystać i jakie informacje można uzyskać dzięki białej liście podatników VAT?

Biała lista podatników VAT – czym jest?

Biała lista podatników VAT określana jest również jako wykaz podatników VAT. Przyjęła ona formę bazy danych, w której znajdują się informacje o podmiotach zarejestrowanych jako VAT przez naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto tych, które zostały skreślone i przywrócone do rejestru VAT. Ta baza danych jest ogólnodostępna i prowadzona w formie elektronicznej przez Szefa KAS.

Przedsiębiorcy na białej liście VAT mogą znaleźć informacje na temat kontrahentów, które są aktualne na dzień sprawdzana danych, ale i wykaz daje im szansę na weryfikację statusu kontrahenta aż do 5 lat wstecz, licząc od dnia sprawdzania danych.

Informacje, które można znaleźć w wykazie podatników VAT

Przedsiębiorca, składając zapytanie w bazie danych wykazu podatników VAT, na dzień sprawdzania jest w stanie uzyskać następujące informacje o kontrahencie:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko

 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku – o ile taki numer został nadany

 • status podmiotu:

  * zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony

  * podatnik VAT, wobec którego nie dokonano rejestracji bądź został on wykreślony z rejestru jako podatnik VAT

 • numer REGON – jeśli został nadany

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – jeśli został nadany

 • adres siedziby, o ile podmiot nie jest osobą fizyczną

 • w odniesieniu do osoby fizycznej adres stałego miejsca prowadzenia działalności bądź miejsca zamieszkania, o ile osoba fizyczna nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności

 • imiona i nazwiska osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, a także ich numery identyfikacji podatkowej

 • imiona i nazwiska prokurentów wraz z ich numerami identyfikacji podatkowej

 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej

 • daty rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

 • podstawę prawną w stosunku do odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

 • numery rachunków rozliczeniowych (firmowych) lub imiennych rachunków prowadzonych w kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR zgodnie z art. 119 zg pkt. 6 Ordynacji Podatkowej.

Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka

Przedsiębiorcy, przed dokonaniem zapłaty na rachunek bankowy w związku z transakcją pomiędzy kontrahentami, muszą sprawdzić w wyszukiwarce białej listy podatników VAT numer rachunku bankowego kontrahenta. Są zobowiązani do dokonania sprawdzenia przed wykonaniem przelewu lub w terminie 3 dni od tej daty. Od 1 lipca 2020 roku obowiązujący termin wynosi 7 dni, a w przypadku występowania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego – 14 dni.

Zapłata na rachunek spoza białej listy podatników VAT

Od 1 stycznia 2020 roku, jeśli zaplata nastąpi na rachunek inny niż w podanym wykazie, a jej wartość była wyższa niż 15 tys. zł, nie będzie możliwości zaliczenia zapłaty do kosztów uzyskania przychodu. Zapłaty, czyli całej kwoty lub tej części kwoty, która została zapłacona na rachunek spoza białej listy.

Co więcej, przedsiębiorca w takim przypadku będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej wraz z kontrahentem za zaległości podatkowe. Dzieje się tak w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT w związku z dokonaną transakcją. Przedsiębiorca zgodnie z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej, może być zmuszony do ponownej zapłaty należnego podatku VAT, mimo iż uiścił go w cenie towaru brutto.

Istnieje możliwość uniknięcia takich sankcji. Jest na to czas 3 dni liczony od momentu dokonania zapłaty na rachunek spoza białej listy. O sytuacji należy poinformować właściwego dla sprzedawcy naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na druku ZAW-NR.

O tym należy pamiętać!

Płatności na rachunki bankowe znajdujące się na białej liście VAT są obowiązkowe, gdy wartość transakcji (niezależnie od liczby płatności) wynosi powyżej 15 tys. zł brutto.

Jeśli dokonywane są transakcje w obcych walutach, ich rozliczenie następuje na zasadzie przeliczenia na złote według średniego kursu walut obcych, których ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski. Mowa o kursach aktualnych na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania transakcji.

Na białej liście znajdują się tylko rachunki otwarte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Nie znajdziemy więc na niej rachunków prywatnych, które są wykorzystywane do rozliczania przelewów firmowych.

Podatnicy nie są zobowiązani do sprawdzania rachunku bankowego kontrahenta z białej listy podatników VAT, jeśli rozliczają kompensatę lub barter, ponieważ nie spełniają one warunku realizowania płatności. Nie są realizowane poprzez żaden rachunek.

Jeśli w wykazie podatników VAT nie znajduje się rachunek bankowy podmiotu lub dane są niewłaściwe, podmiot ten jest zobowiązany do zgłoszenia, uaktualnienia lub poprawny danych, występując z wnioskiem o sprostowanie.  

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani nie jest opinią prawną.

 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto